ALGEMENE VOORWAARDEN
INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

HIGH TEABOXEN
HANDELEND ONDER DE NAAM/NAMEN: = ANGENIETEA’S

VESTIGINGS- & BEZOEKADRES:
PRINS WILLEM ALEXANDER SINGEL 170
1782 GX DEN HELDER

TELEFOONNUMMER NEDERLAND: 0223-631224 (LOKAAL TARIEF)

 

ALGEMEEN:
*    DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP IEDERE AANBIEDING, OFFERTE EN OVEREENKOMST TUSSEN HIGH TEABOXEN EN HAAR KLANTEN;
*    INDIEN ONDUIDELIJKHEID BESTAAT OMTRENT DE UITLEG VAN ÉÉN OF MEERDERE VOORWAARDEN, DAN DIENT DE UITLEG TE WORDEN BEOORDEELD NAAR DE GEEST VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

OFFERTE EN AANBIEDING:
*   U KUNT ALTIJD VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE OF AANBIEDING AANVRAGEN. EEN AANTAL VAN DE PRODUCTEN ( O.A. HIGH TEA BOXEN) HEBBEN EEN LANGERE VOORBEREIDINGSTIJD NODIG OM TE LEVEREN. U WORDT DAAROM GEVRAAGD DE TERMIJN IN ACHT TE NEMEN WAAROP DE OFFERTE EN OF AANBIEDING DIENT TE WORDEN AANVAARD;
*    WILT U DIRECT BESTELLEN, GEEF DAN DE BESTELLING PER TELEFOON/MAIL DOOR. ALLE MAILTJES WORDEN ZO SPOEDIG MOGELIJK BEANTWOORD;
*   HEEFT U SPECIFIEKE WENSEN OF VRAGEN DAN IS HET GOED OM TE OVERLEGGEN, GRAAG VIA DE TELEFOON.

BESTELLING:
*    U ONTVANGT ALTIJD EEN BEVESTIGING VAN DE DEFINITIEVE BESTELLING. DAARIN STAAT NOG EENS DUIDELIJK DE PRIJSOPGAVE EN LEVERDATUM EN DE BETALINGSVOORWAARDEN. DE BESTELLING IS NU DEFINITIEF NA UW AKKOORD.
*    BIJ EEN GROTERE BESTELLING ( HIGH TEABOX)  KAN U VERZOCHT WORDEN TOT EEN AANBETALING. DEZE AANBETALING ZAL IN DE REGEL 30 % VAN HET TOTAALBEDRAG BEDRAGEN;

*    MOCHT BINNEN 2 DAGEN(HIGH TEABOX VOOR DE AFGESPROKEN LEVERING, DRAMATISCHE OMSTANDIGHEDEN DAAR GELATEN, DE BESTELLING WORDEN AFBESTELD DAN ZAL HET AANBETAALDE BEDRAG NIET TERUGBETAALD WORDEN VANWEGE DE INMIDDELS UITGEVOERDE VOORBEREIDINGEN;

 

*    BIJ DE BESTELLING VAN EEN ‘HIGH TEABOX’ IS HET VAN BELANG TIJDIG DUIDELIJK TE KRIJGEN VOOR HOEVEEL PERSONEN DE HIGH TEABOX WORDT AFGESPROKEN. TOT 48 UUR VAN TE VOREN KAN HET TE VERWACHTE AANTAL NOG WORDEN BIJGESTELD. VANAF DAT MOMENT GELDT HET AANTAL ALS DEFINITIEF VOOR DE AFGESPROKEN BETALING.
BETALING:

 

*    VOOR BESTELLINGEN VIA DE WEBSITE, KRIJGT U EEN BEVESTIGING MET FACTUUR. DE FACTUUR DIENT ALS UITGANGSPUNT BETAALD TE WORDEN VOORAFGAAND AAN DE LEVERING. WEL KAN OOK CASH BETAALD WORDEN BIJ OPHALEN OF AFLEVERING VAN HET BESTELDE;

*    VOOR BESTELLINGEN PER MAIL, KRIJGT U EEN BEVESTIGING MET FACTUUR. DE FACTUUR DIENT ALS UITGANGSPUNT BETAALD TE WORDEN VOORAFGAAND AAN DE LEVERING. WEL KAN OOK CASH BETAALD WORDEN BIJ OPHALEN OF AFLEVERING VAN HET BESTELDE;   

DE PRIJS

 1. GEDURENDE DE IN HET AANBOD VERMELDE GELDIGHEIDSDUUR WORDEN DE PRIJZEN VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN NIET VERHOOGD, BEHOUDENS PRIJSWIJZIGINGEN ALS GEVOLG VAN VERANDERINGEN IN BTW-TARIEVEN.
 2. IN AFWIJKING VAN HET VORIGE LID KAN DE ONDERNEMER PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVAN DE PRIJZEN GEBONDEN ZIJN AAN SCHOMMELINGEN OP DE FINANCIËLE MARKT EN WAAR DE ONDERNEMER GEEN INVLOED OP HEEFT, MET VARIABELE PRIJZEN AANBIEDEN. DEZE GEBONDENHEID AAN SCHOMMELINGEN EN HET FEIT DAT EVENTUEEL VERMELDE PRIJZEN RICHTPRIJZEN ZIJN, WORDEN BIJ HET AANBOD VERMELD.
 3. PRIJSVERHOGINGEN BINNEN 3 MAANDEN NA DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ZIJN ALLEEN TOEGESTAAN INDIEN ZIJ HET GEVOLG ZIJN VAN WETTELIJKE REGELINGEN OF BEPALINGEN.
 4. PRIJSVERHOGINGEN VANAF 3 MAANDEN NA DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ZIJN ALLEEN TOEGESTAAN INDIEN DE ONDERNEMER DIT BEDONGEN HEEFT EN:
 5. DEZE HET GEVOLG ZIJN VAN WETTELIJKE REGELINGEN OF BEPALINGEN; OF
 6. DE CONSUMENT DE BEVOEGDHEID HEEFT DE OVEREENKOMST OP TE ZEGGEN MET INGANG VAN DE DAG WAAROP DE PRIJSVERHOGING INGAAT.
 7. DE IN HET AANBOD VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

BETALING

 1. VOOR ZOVER NIET ANDERS IS BEPAALD IN DE OVEREENKOMST OF AANVULLENDE VOORWAARDEN, DIENEN DE DOOR DE CONSUMENT VERSCHULDIGDE BEDRAGEN TE WORDEN VOLDAAN BINNEN 14 DAGEN NA HET INGAAN VAN DE BEDENKTERMIJN, OF BIJ HET ONTBREKEN VAN EEN BEDENKTERMIJN BINNEN 14 DAGEN NA HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST. IN GEVAL VAN EEN OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN EEN DIENST, VANGT DEZE TERMIJN AAN OP DE DAG NADAT DE CONSUMENT DE BEVESTIGING VAN DE OVEREENKOMST HEEFT ONTVANGEN.
 2. BIJ DE VERKOOP VAN PRODUCTEN AAN CONSUMENTEN MAG DE CONSUMENT IN ALGEMENE VOORWAARDEN NIMMER VERPLICHT WORDEN TOT VOORUITBETALING VAN MEER DAN 50%. WANNEER VOORUITBETALING IS BEDONGEN, KAN DE CONSUMENT GEEN ENKEL RECHT DOEN GELDEN AANGAANDE DE UITVOERING VAN DE DESBETREFFENDE BESTELLING OF DIENST(EN), ALVORENS DE BEDONGEN VOORUITBETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN.
 3. DE CONSUMENT HEEFT DE PLICHT OM ONJUISTHEDEN IN VERSTREKTE OF VERMELDE BETAALGEGEVENS ONVERWIJLD AAN DE ONDERNEMER TE MELDEN.
 4. INDIEN DE CONSUMENT NIET TIJDIG AAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTING(EN) VOLDOET, IS DEZE, NADAT HIJ DOOR DE ONDERNEMER IS GEWEZEN OP DE TE LATE BETALING EN DE ONDERNEMER DE CONSUMENT EEN TERMIJN VAN 14 DAGEN HEEFT GEGUND OM ALSNOG AAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTINGEN TE VOLDOEN, NA HET UITBLIJVEN VAN BETALING BINNEN DEZE 14-DAGEN-TERMIJN, OVER HET NOG VERSCHULDIGDE BEDRAG DE WETTELIJKE RENTE VERSCHULDIGD EN IS DE ONDERNEMER GERECHTIGD DE DOOR HEM GEMAAKTE BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN IN REKENING TE BRENGEN. DEZE INCASSOKOSTEN BEDRAGEN MAXIMAAL: 15% OVER OPENSTAANDE BEDRAGEN TOT € 2.500,=; 10% OVER DE DAAROPVOLGENDE € 2.500,= EN 5% OVER DE VOLGENDE € 5.000,= MET EEN MINIMUM VAN € 40,=. DE ONDERNEMER KAN TEN VOORDELE VAN DE CONSUMENT AFWIJKEN VAN GENOEMDE BEDRAGEN EN PERCENTAGES.

LEVERING EN UITVOERING

 1. DE ONDERNEMER ZAL DE GROOTST MOGELIJKE ZORGVULDIGHEID IN ACHT NEMEN BIJ HET IN ONTVANGST NEMEN EN BIJ DE UITVOERING VAN BESTELLINGEN VAN PRODUCTEN EN BIJ DE BEOORDELING VAN AANVRAGEN TOT VERLENING VAN DIENSTEN.
 2. ALS PLAATS VAN LEVERING GELDT HET ADRES DAT DE CONSUMENT AAN DE ONDERNEMER KENBAAR HEEFT GEMAAKT.
 3. MET INACHTNEMING VAN HETGEEN HIEROVER IN ARTIKEL 4 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS VERMELD, ZAL DE ONDERNEMER GEACCEPTEERDE BESTELLINGEN MET BEKWAME SPOED DOCH UITERLIJK BINNEN 30 DAGEN UITVOEREN, TENZIJ EEN ANDERE LEVERINGSTERMIJN IS OVEREENGEKOMEN. INDIEN DE BEZORGING VERTRAGING ONDERVINDT, OF INDIEN EEN BESTELLING NIET DAN WEL SLECHTS GEDEELTELIJK KAN WORDEN UITGEVOERD, ONTVANGT DE CONSUMENT HIERVAN UITERLIJK 30 DAGEN NADAT HIJ DE BESTELLING GEPLAATST HEEFT BERICHT. DE CONSUMENT HEEFT IN DAT GEVAL HET RECHT OM DE OVEREENKOMST ZONDER KOSTEN TE ONTBINDEN EN RECHT OP EVENTUELE SCHADEVERGOEDING.
 4. NA ONTBINDING CONFORM HET VORIGE LID ZAL DE ONDERNEMER HET BEDRAG DAT DE CONSUMENT BETAALD HEEFT ONVERWIJLD TERUGBETALEN.
 5. HET RISICO VAN BESCHADIGING EN/OF VERMISSING VAN PRODUCTEN BERUST BIJ DE ONDERNEMER TOT HET MOMENT VAN BEZORGING AAN DE CONSUMENT OF EEN VOORAF AANGEWEZEN EN AAN DE ONDERNEMER BEKEND GEMAAKTE VERTEGENWOORDIGER, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN.

 OVERIG:
*    ANGENIETEA’S GAAT ER ALTIJD VAN UIT DAT U DE BESTELDE PRODUCTEN VOEDSEL VEILIG OPBERGT. BIJ LEVERING WORDT UITGELEGD HOE U DE PRODUCTEN HET BESTE KUNT BEWAREN;
*    MOCHT U MATERIAAL VAN ANGENIETEA’S LENEN OM DE PRODUCTEN OP TE ETALEREN OF TE SERVEREN, KAN ER EEN BORG WORDEN GEVRAAGD. DE BORG WORDT WEER TERUGGESTORT ALS DE GELEENDE SPULLEN ZONDER BESCHADIGING ZIJN TERUGGEBRACHT/OPGEHAALD. DIT DIENT WEL BINNEN 7 DAGEN TE GEBEUREN;
*    MOCHTEN DE GELEENDE SPULLEN BESCHADIGD ZIJN OF ZOEK ZIJN GERAAKT  ZAL DE BORG DAARVOOR NAAR RATO WORDEN AANGESPROKEN. ANGENIETEA’S BEPAALT DAARBIJ, IN REDELIJKE OVERWEGING,  HOE HOOG HET SCHADEBEDRAG IS.

TEN SLOTTE:
*    ANGENIETEA’S  ZET ZICH ER VOOR IN UW BESTELLING EN OF LEVERING MET PROFESSIONALITEIT UIT TE VOEREN. MOCHT DESONDANKS IETS NIET NAAR TEVREDENHEID ZIJN VERLOPEN, HOREN WIJ DAT GAARNE VAN U. IN REDELIJKHEID KOMEN WE DAN GEZAMENLIJKHEID TOT EEN OPLOSSING.